Cơ Cấu Tổ Chức

Ban Giám Đốc

Chức Vụ

Bà. Nguyễn Thị Hoàng Hà

Tổng Giám Đốc

 

Bà. Trần Nguyễn Hoàng Anh 

(Thạc Sĩ Kinh Tế)

Phó Tổng Giám Đốc

 

Ông. Nguyễn Hồ Tuấn 

(Dược Sĩ)

Giám Đốc Kinh Doanh & Phát Triển Sản Phẩm

 

Bà. Phạm Thị Thúy Hằng

(Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh)

Giám Đốc Tài Chính & Nhân Sự