Hội Thảo Cấp Cứu Quốc Tế tại Hạ Long ngày 09-10/03/2015.